Algemene voorwaarden

 

 1. Algemeen
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: de mediator, F.B. Antonis, NMI Mediator, verbonden aan Mironi Beheer bv,

gevestigd te (3822 WK) Amersfoort aan de Dudokstraat 11,

mobiel: 06 10 87 86 68 / e-mail: antonisf@mironi.nl.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het

verrichten van alle werkzaamheden die in het kader van mediation dienen te worden verricht.

Indien twee of meer partijen verzoeken om mediation gelden zij beide, c.q. alle – ieder voor zich

en gezamenlijk – als opdrachtgever ten opzichte van de mediator als opdrachtnemer.

Werkzaamheden: alle werkzaamheden die in het kader van de tussen partijen en de mediator gesloten, c.q. te

sluiten mediationovereenkomst direct dan wel indirect dienen te worden verricht.

Mediation: op de mediation zijn de bepalingen van het NMI Mediation Reglement en de Gedragsregels

voor de NMI Mediator van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam van

toepassing.

Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken

of stukken op gegevensdragers.

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de uitvoering van de tussen partijen en de mediator

gesloten mediationovereenkomst. Zij worden geacht onderdeel uit te maken van de mediationovereenkomst.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover dit schriftelijk

tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is overeengekomen.

2.3 Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op de uitvoering van de

mediationovereenkomst. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever

wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, hetgeen door opdrachtgever wordt

aanvaard.

 1. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en zijn gebaseerd op uitvoering van de

werkzaamheden onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

3.2 Alle aanbiedingen vervallen dertig dagen na verzending daarvan, tenzij anders is aangegeven.

3.3 Alle door opdrachtnemer genoemde prijzen in aanbiedingen of anderszins zijn exclusief BTW, tenzij

anders is aangegeven.

 1. Aanvang en duur van de mediationovereenkomst

4.1 Door bevestiging van de opdracht tot mediation van de zijde van opdrachtnemer, c.q. door het

ondertekenen van de mediationovereenkomst wordt de mediation geacht te zijn aangevangen en worden

deze algemene voorwaarden van toepassing.

4.2 De mediationovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en geldt totdat de mediation is

geëindigd.

 1. Gegevens opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn

oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de mediationovereenkomst, tijdig in de gewenste vorm

en op de gewenste wijze ter beschikking van de opdrachtnemer te stellen.

 

 

 

 

5.2 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de mediationovereenkomst op te schorten tot het moment

dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

5.3 Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden alle ter beschikking gestelde bescheiden,

behoudens het bepaalde in artikel 16, nadat de werkzaamheden ter uitvoering van de mediationovereenkomst

zijn uitgevoerd, aan deze geretourneerd.

 1. Uitvoering opdracht

6.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de mediationovereenkomst wordt uitgevoerd, met inachtneming

van de bepalingen van het NMI Mediation Reglement en de Gedragsregels voor de NMI Mediator van de

Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam.

6.2 Opdrachtnemer heeft het recht om, na overleg met opdrachtgever, bepaalde werkzaamheden te laten

verrichten door derden. Evenzeer heeft opdrachtnemer het recht om derden bij de uitvoering van de

mediationovereenkomst te betrekken. In die gevallen is opdrachtnemer gerechtigd om de declaraties van

deze derden afzonderlijk in rekening te brengen aan opdrachtgever.

6.3 Indien tijdens de duur van de mediationovereenkomst werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het

beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden waarop de mediationovereenkomst betrekking had, worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht.

6.4 Eventueel in de mediationovereenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten

worden uitgevoerd gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een

dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer en mitsdien geen

grond voor ontbinding van de overeenkomst op.

6.5 Indien het voor een behoorlijke uitvoering van de mediationovereenkomst noodzakelijk is de te verrichten

werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen deze overeenkomst in onderling overleg

dienovereenkomstig aanpassen.

6.6 Indien en voor zover een wijziging of aanvulling financiële of kwalitatieve consequenties heeft, zal

opdrachtnemer de opdrachtgever tevoren inlichten.

 1. Geheimhouding

Behoudens verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens die de wet, dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt, is de mediator tegenover derden, die niet bij de uitvoering van deze opdracht zijn betrokken, verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hem in het kader van deze mediation bekend is geworden. Voor het overige verplichten de mediator en de partijen en hun eventuele vertegenwoordigers en vertrouwenspersonen zich zonder enig voorbehoud tot de geheimhouding zoals omschreven in het NMI Mediation Reglement 2001. Als de mediator uit hoofde van zijn beroepsaansprakelijkheid wordt aangesproken als partij bij deze overeenkomst, vervalt zijn geheimhoudingsplicht, indien en voorzover dit noodzakelijk is om zich tegen die aanspraken te verweren.

 1. Intellectueel eigendom

8.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke hij

gebruikt, heeft gebruikt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de mediationovereenkomst,

voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

8.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot

werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van

derden, aan derden te verstrekken te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

8.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

 

 

 1. Overmacht

9.1 Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de mediationovereenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk

kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet

beperkt, ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog,

oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en

uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storing in de levering van

energie, alles zowel in het bedrijf van opdrachtnemer als bij derden en andere stagnatie in de normale gang

van zaken in zijn onderneming, worden die verplichten opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer

alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat opdrachtnemer in verzuim

raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan

worden gehouden.

9.2 Opdrachtgever heeft het recht in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet de

mediationovereenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

9.3 Indien opdrachtnemer bij het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft

voldaan dan wel slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, is hij gerechtigd het reeds

uitgevoerde dan wel uitvoerbare gedeelte afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze

factuur te voldoen.

 1. Honorarium

10.1 Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichtte werkzaamheden.

Het honorarium van opdrachtnemer en de wijze waarop zijn reis-, verblijf- en overige kosten worden

vergoed is vastgesteld in de mediationovereenkomst.

10.2 Opdrachtgever is gehouden aan opdrachtnemer een door opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen

voorschot te betalen, telkens wanneer opdrachtnemer daarom vraagt en daar redelijkerwijze om kan vragen.

10.3 Opdrachtnemer heeft, telkens wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever het voorschot aan

opdrachtnemer heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

10.4 Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten aan en declaraties van

ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal,

per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 

 1. Betaling

11.1 Betaling van het aan opdrachtgever gefactureerde bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na de

factuurdatum, in Euro’s, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van stortingen ten gunste van een

door deze aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting of verrekening.

11.2 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel een in afwijking daarvan

schriftelijk tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, raakt hij bij het verstrijken van die

termijn terstond van rechtswege in verzuim en is hij, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling

is vereist, over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag

van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.

11.3 Alle kosten, ontstaan ten gevolge van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassering van de

vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten

minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van Euro 125,00. Als opdrachtnemer aantoont

hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren om de vordering geïncasseerd

te krijgen, komen ook deze – hogere – kosten voor vergoeding in aanmerking.

11.4 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten

behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van

het factuurbedrag, tenzij anders is overeengekomen. 

 1. Reclame

12.1 Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden er/of het factuurbedrag dient schriftelijk

binnen 14 dagen na de geleverde prestatie waarover opdrachtgever reclameert, aan opdrachtnemer te

worden kenbaar gemaakt.

12.2 Na het verstrijken van de termijn wordt de opdrachtgever geacht de verrichtte werkzaamheden te hebben

goedgekeurd en kan de opdrachtgever zich nimmer beroepen op het niet nakomen van de

mediationovereenkomst door de opdrachtnemer.

12.3 Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting voor de opdrachtgever niet op.

 1. Aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht

nemen, die van een beroepsbeoefenaar kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer wordt uitbetaald, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of grove nalatigheid.

13.2 Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van opdrachtgever, waaronder

begrepen, maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken (in het bedrijf c.q. de organisatie)

van opdrachtgever, welke het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met, een fout in de uitvoering

van de werkzaamheden door opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

13.3 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de

opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van gebrekkige

dienstverlening.

13.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of

verzending per post, ongeacht of het vervoer of verzending geschiedt door of namens opdrachtgever,

opdrachtnemer of derden.

13.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de

uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

13.6 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden voor het geval

opdrachtnemer op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of

gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd of

ongevraagd informatie te ontvangen, welke opdrachtnemer in de uitvoering van zijn opdracht van

opdrachtgever of derden heeft ontvangen.

 1. Opzegging

14.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de mediationovereenkomst te allen tijde met onmiddellijke

ingang door opzegging beëindigen.

14.2 Opzegging dient schriftelijk aan de mediator te worden medegedeeld.

14.3 Indien en voor zover opdrachtnemer de mediationovereenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden

opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al

datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de opdrachtgever eisen.

 1. Recht van opschorting

Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten,

tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

 1. Vernietiging

Eventuele vernietiging van één of meer van de bepalingen genoemd in deze voorwaarden tast de gelding van de overige bepalingen niet aan.

 1. Toepasselijk recht en forumkeuze

17.1 In geval van geschillen, die verband houden met de uitvoering van de mediationovereenkomst zullen

partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het daartoe

strekkende reglement van de stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de

aanvangsdatum van de mediation.

17.2 Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation,

zal dat geschil worden beslecht met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties, door de bevoegde rechter te

Utrecht.

17.3 Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrecht te volgen.

Amersfoort, 14 juni 2017